Jump to:

Jiu Jiu

Read Jiu Jiu manga

Final Volume!

Jiu Jiu, Vol. 5

Takamichi’s Jiu Jiu Obedience Training Goals

1. Protect your mistress at all costs—and in any form.

2. Examine your puppy love deeply.

3. Whatever you do…don’t go feral!

Buy now

Other Jiu Jiu volumes

If you like Jiu Jiu, VIZ Editors recommend: