Yo-kai Watch

Join Nate as he befriends the Yo-kai of the hit video game Yo-kai Watch!

If you like Yo-kai Watch, VIZ Manga recommends: