The hunt resumes! Hunter x Hunter is back with all its glorious and devious intrigue! And in One Piece, Luffytaro is riling up the locals with his Robin Hoodish ways. Plus the latest chapter of Boruto and more in this week's issue!

By Yuki Tabata, Kohei Horikoshi, Taishi Tsutsui, Masashi Kishimoto, Mikio Ikemoto, Ukyo Kodachi, Riichiro Inagaki, Boichi, Yoshihiro Togashi, Seiji Hayashi, Eiichiro Oda, Yushin Kuroki, Yuto Tsukuda, Shun Saeki, Kaiu Shirai, Posuka Demizu, Kazuki Takahashi, Shin Yoshida, Naohito Miyoshi, Masahiro Hikokubo
Release September 24, 2018
Imprint SHONEN JUMP
Length 273 pages
Age Rating   Teen Plus