Naruto Shippuden

SUB

Episode 89: The Price of Power

Naruto’s uses his new jutsu to bring Kakuzu down. Tsunade welcomes the teams back home and orders Team Asuma and Team Yamato to take a break.

Up Next

 • Naruto Shippuden 90: A Shinobi’s Determination

 • Naruto Shippuden 91: Orochimaru's Hideout Discovered

 • Naruto Shippuden 92: Encounter

 • Naruto Shippuden 93: Connecting Hearts

 • Naruto Shippuden 94: A Night of Rain

 • Naruto Shippuden 95: The Two Charms

 • Naruto Shippuden 96: The Unseeing Enemy

 • Naruto Shippuden 97: The Labyrinth of Distorted Reflection

 • Naruto Shippuden 98: The Target Appears

 • Naruto Shippuden 99: The Rampaging Tailed Beast

 • Naruto Shippuden 100: Inside the Mist

 • Naruto Shippuden 101: Everyone's Feelings