Naruto Shippuden

SUB

Episode 36: The Fake Smile

The new Team Kakashi heads for Tenchikyo.

Up Next

 • Naruto Shippuden 37: Untitled

 • Naruto Shippuden 38: Simulation

 • Naruto Shippuden 39: The Tenchi Bridge

 • Naruto Shippuden 40: Nine-Tails Unleashed

 • Naruto Shippuden 41: The Top-Secret Mission Begins

 • Naruto Shippuden 42: Orochimaru vs. Jinchuuriki

 • Naruto Shippuden 43: Sakura's Tears

 • Naruto Shippuden 44: The Secret of the Battle!

 • Naruto Shippuden 45: The Consequences of Betrayal

 • Naruto Shippuden 46: The Unfinished Page

 • Naruto Shippuden 47: Infiltration: The Den of the Snake!

 • Naruto Shippuden 48: Bonds