Naruto Shippuden

SUB

Episode 31: The Legacy

Relying on Naruto's power, Granny Chiyo performs the Transmigration Jutsu on Gaara.

Up Next

 • Naruto Shippuden 32: Return of the Kazekage

 • Naruto Shippuden 33: The New Target

 • Naruto Shippuden 34: Formation! New Team Kakashi

 • Naruto Shippuden 35: An Unnecessary Addition

 • Naruto Shippuden 36: The Fake Smile

 • Naruto Shippuden 37: Untitled

 • Naruto Shippuden 38: Simulation

 • Naruto Shippuden 39: The Tenchi Bridge

 • Naruto Shippuden 40: Nine-Tails Unleashed

 • Naruto Shippuden 41: The Top-Secret Mission Begins

 • Naruto Shippuden 42: Orochimaru vs. Jinchuuriki

 • Naruto Shippuden 43: Sakura's Tears