Naruto Shippuden

SUB

Episode 2: The Akatsuki Makes Its Move

Naruto and Sakura team up and challenge Kakashi to a survival challenge to show off their progress.

Up Next

 • Naruto Shippuden 3: The Results of Training

 • Naruto Shippuden 4: The Jinchuriki of the Sand

 • Naruto Shippuden 5: The Kazekage Stands Tall

 • Naruto Shippuden 6: Mission Cleared

 • Naruto Shippuden 7: Run, Kankuro

 • Naruto Shippuden 8: Team Kakashi, Deployed

 • Naruto Shippuden 9: The Jinchuriki's Tears

 • Naruto Shippuden 10: Sealing Jutsu: Nine Phantom Dragons

 • Naruto Shippuden 11: The Medical Ninja's Student

 • Naruto Shippuden 12: The Retired Granny's Determination

 • Naruto Shippuden 13: A Meeting With Destiny

 • Naruto Shippuden 14: Naruto’s Growth