Nana

DUB

Episode 30: Episode 30

Nana O is worried about Nana K, Misato is worried about Blast’s contract, and Nana K is worried about a possible pregnancy!

Up Next

 • Nana 31: Episode 31

 • Nana 32: Episode 32

 • Nana 33: Episode 33

 • Nana 34: Episode 34

 • Nana 35: Episode 35

 • Nana 36: Episode 36

 • Nana 37: Episode 37

 • Nana 38: Episode 38

 • Nana 39: Episode 39

 • Nana 40: Episode 40

 • Nana 41: Episode 41

 • Nana 42: Episode 42